pokeprice.io

Base Set 2 Unlimited

Sign Up
0%
0 / 130
ALL
OWNED
NEED
£0.00/£419
0/130
Sort by:
number
Mark All
Unmark All
£6.76
eBay
-
0
+
1 / 130
Alakazam
£47.72
eBay
-
0
+
2 / 130
Blastoise
£13.88
eBay
-
0
+
3 / 130
Chansey
£95.38
eBay
-
0
+
4 / 130
Charizard
£5.80
eBay
-
0
+
5 / 130
Clefable
£7.50
eBay
-
0
+
6 / 130
Clefairy
£13.19
TCG Player
-
0
+
7 / 130
Gyarados
£2.50
eBay
-
0
+
8 / 130
Hitmonchan
£8.79
TCG Player
-
0
+
9 / 130
Magneton
£9.99
eBay
-
0
+
10 / 130
Mewtwo
£11.30
eBay
-
0
+
11 / 130
Nidoking
£3.06
eBay
-
0
+
12 / 130
Nidoqueen
£4.60
eBay
-
0
+
13 / 130
Ninetales
£15.75
TCG Player
-
0
+
14 / 130
Pidgeot
£8.00
eBay
-
0
+
15 / 130
Poliwrath
£16.91
TCG Player
-
0
+
16 / 130
Raichu
£9.00
eBay
-
0
+
17 / 130
Scyther
£22.70
eBay
-
0
+
18 / 130
Venusaur
£3.64
eBay
-
0
+
19 / 130
Wigglytuff
£6.12
eBay
-
0
+
20 / 130
Zapdos