pokeprice.io

Base Set 2 Unlimited

Sign Up
0%
0%
0 / 130
ALL
OWNED
NEED
£0.00/£504
0/130
Sort by:
number
Mark All
Unmark All
£18.00
Ebay
-
0
+
1 / 130
Alakazam
£46.00
Ebay
-
0
+
2 / 130
Blastoise
£8.24
Ebay
-
0
+
3 / 130
Chansey
£108.25
Ebay
-
0
+
4 / 130
Charizard
£9.50
Ebay
-
0
+
5 / 130
Clefable
£9.75
Ebay
-
0
+
6 / 130
Clefairy
£11.50
Ebay
-
0
+
7 / 130
Gyarados
£6.25
Ebay
-
0
+
8 / 130
Hitmonchan
£11.88
Ebay
-
0
+
9 / 130
Magneton
£16.74
Ebay
-
0
+
10 / 130
Mewtwo
£8.86
Ebay
-
0
+
11 / 130
Nidoking
£8.00
Ebay
-
0
+
12 / 130
Nidoqueen
£9.99
Ebay
-
0
+
13 / 130
Ninetales
£10.13
Ebay
-
0
+
14 / 130
Pidgeot
£11.50
Ebay
-
0
+
15 / 130
Poliwrath
£17.25
Ebay
-
0
+
16 / 130
Raichu
£10.00
Ebay
-
0
+
17 / 130
Scyther
£54.99
Ebay
-
0
+
18 / 130
Venusaur
£10.00
Ebay
-
0
+
19 / 130
Wigglytuff
£10.73
Ebay
-
0
+
20 / 130
Zapdos